Words have a longer life than deeds

Special announcements

 

OGŁOSZENIE STAŁE:

 

REKRUTACJA 2017/2018


 

Uwaga osoby zainteresowane podjęciem dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających (nienauczycielskich) w Katedrze Ekokomunikacji UAM posiadające tytuł zawodowy licencjata w zakresie:

- filologii angielskiej,

- filologii w zakresie języka angielskiego,

- kierunku filologia lub filologia polska (gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2),

- a także osoby z tytułem licencjata, które ukończyły inny kierunek niż filologia angielska, filologia i filologia polska (gdzie także wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziome B2) uprzejmie informujemy:

W roku akademickim 2016/2017 uruchomiono w Katedrze Ekokomunikacji UAM unikatowe studia magisterskie (uzupełniające) na nowej specjalności o nazwie "komunikacja wizerunkowo-mediacyjna"!

Rekrutacja na wyżej wymienione studia w drugiej już edycji w roku akademickim 2017/2018 przebiegać będzie w następujący sposób: Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Limit miejsc: 30.

Przewidujemy dwa tryby:

tryb studiów stacjonarnych

tryb studiów niestacjonarnych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


      

Rejestracja na studia odbywa się elektronicznie. Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Katedry Ekokomunikacji UAM, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198 w Poznaniu, IV piętro, pokój 401 (sekretariat Katedry).
 

Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowej informacji o naszych nowych studiach proszone są o kontakt z sekretariatem Katedry Ekkomunikacji UAM (tel. 61 829 2906) a także o przejrzenie materiałów rekrutacyjnych, które przygotował Dział Nauczania UAM pt."Rekrutacja 2017/2018" (Coll. Minus) przy ul. Wieniawskiego nr 1.

 

Zapraszamy kandydatów do lektury tych materiałów!

Z HISTORII KATEDRY EKOKOMUNIKACJI UAM

W roku akademickim 2015/2016 Katedra Ekokomunikacji UAM obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Dotychczas studia na specjalnośći lingwistyka stosowana - ekokomunikacja ukończyło 220 osób.

Dla upamiętnienia tego jubileuszu przygotowano specjalną broszurę upamiętniającą nasze bardzo owocne 15-lecie. Naszym drogich Absolwentów zainteresowanych nabyciem tej pamiątkowej broszury zawierającej barwną fotogalerię serdecznie zapraszamy do sekretariatu Katedry w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00 lub o kontakt mailowy z sekretariatem.

            
UWAGA!

Gwarantujemy interesujące i nowoczesne studia w języku angielskim z zakresu ekolingwistyki, komunikacji międzyosobowej, komunikacji międzykulturowej, komunikacji wizerunkowej i komunikacji mediacyjnej.

Część uzupełnionego ogłoszenia ze strony UAM dotycząca nowej specjalności na Wydziale Neofilologii UAM:

Ka­tedra Eko­ko­mu­nika­cji pro­po­nuje ab­sol­wen­tom stu­diów licen­cjac­kich zupełnie nową i unika­tową specjal­ność: Ko­mu­nikację Wi­ze­run­ko­wo-Media­cyjną. Stu­dia te po­zwolą po­sze­rzyć świa­domość kul­tu­ro­wo- języko­wo-ko­mu­nika­cyjną, po­zwalającą na funk­cjonowanie w charak­terze tran­s­ko­mu­nika­to­ra w global­nym śro­dowisku ludz­kim. Ich ab­sol­went będzie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanym specja­listą w za­kresie zna­jomości teorii i mo­de­li ko­mu­nika­cji oraz tech­nik ko­mu­nika­cyj­nych sto­so­wanych w za­leżności od śro­dowiska kul­tu­ro­wo-cywilizacyj­no-języko­wo-ko­mu­nika­cyj­nego, w sz­czególności sto­so­wanych w sze­ro­ko pojętych śro­dowiskach ja­ko ni­szach ko­mu­nika­cyj­nych (np. w ni­szy za­wodowej) i porządkach komunikacyjnych w obrębie an­giel­skie­go i ro­dzimego (rdzen­nego – pol­skie­go) ob­sza­ru języko­we­go. Kie­runek ten za­pew­ni także przy­go­to­wanie teoretycz­no-prak­tycz­ne do funk­cjonowania w za­kresie ko­mu­nika­cji ty­pu public re­lations (np. re­klama języko­wo-wi­zual­na, wy­wia­dy, pra­ca w mass-mediach, ad­mi­nistracja te­renowa) a także nnych typach działalności zawodowej wymagających dobrego przygotowania w zakresie szeroko pojętej komunikacji werbalnej).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

UWAGA!

W miesiącach październiku i listopadzie 2017 roku Katedra Ekokomunikacji UAM przenosi się do nowej siedziby w starym Collegium Historicum (przy ul. Święty Marcin 78, IV piętro). Studentów przepraszamy za ewentualne niedogodności, które mogą wystąpić podczas tej przeprowadzki.

Informujemy naszych obecnych i przyszłych studentów, że zakończyliśmy przeprowadzkę do nowej siedziby w starym Collegium Historicum. Mamy nadzieję, że nowe miejsce okaże się szczęśliwe w dalszym trwaniu naszej jednostki naukowo-dydaktycznej.